Ukryj

Oświadczenie dot. Portman Lights Sp. z o.o.

Oświadczenie dot. Portman Lights Sp. z o.o.

Niniejszym oświadczamy, że bez zgody i wiedzy Portman Lights Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością promowaliśmy w ramach prowadzonej przez nas działalności skopiowane zewnętrznie postaci produktów - lamp scenicznych wyglądających identycznie z produktami Portman Lights Sp. z o.o. naruszając tym samym przysługujące Spółce Portman Lights prawa z tytułu rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego. Działanie to mogło wprowadzić w błąd odbiorców oraz klientów co do tożsamości producenta, a także wyrządzić poważną szkodę Spółce, za co przepraszamy"

 

We hereby declare that, without the consent and knowledge of Portman Lights Limited Liability Company, we promote as part of our business, externally copied product forms - stage lamps that look identical to the products of Portman Lights Sp. z o.o. thus violating the rights of Portman Lights Company due to registration of a Community industrial design. This action could mislead recipients and customers as to the identity of the producer, as well as cause serious damage to the Company, for which we apologize.

 

Z poważaniem
Marek Daniel
Managing Director
Industrial Winch Ltd.
7 Bell Yard
London, WC2A 2JR
United Kingdom